Detta är en inspelning från WS i Nationella Hubben för Digitala tvillingar med temat datakällor och Interoperabilitet 2024-05-08, där Björn Hagström från Hagström Consulting AB berättar om Interoperabilitet och MIMs (minimal interoperability mechanisms).

AI Sammanfattning av Björn Hagström föredrag:

Björn Hagström talar om sin yrkeserfarenhet inom offentlig sektor och digitalisering, särskilt fokus på öppna data och interoperabilitet. Han har arbetat inom Örebro kommun och E-delegationen, där han bidrog till utveckling av vägledning för olika digitaliseringsinitiativ som öppna data.

Som konsult sedan åtta år tillbaka arbetar han med informationshantering och särskilt hur delning av data kan förbättras genom interoperabilitet och säkerhetslösningar. Han är också involverad i Smart Citylab, ett projekt drivet av RISE (Research Institutes of Sweden) som fokuserar på att stödja kommuner med IoT-lösningar och smart stadsutveckling.

Hagström betonar att all digitalisering bygger på användningen av data och att interoperabilitet (förmågan hos olika system att kommunicera och fungera tillsammans) är avgörande för att kunna utnyttja data effektivt. Han nämner att EU har utvecklat European Interoperability Framework (EIF) och att Sverige anpassat detta ramverk för sina egna behov.

Han diskuterar även vikten av öppna data och olika användargrupper som drar nytta av data (exempelvis utvecklare, forskare, och offentliga verksamheter). Han förklarar att effektiv användning av data kräver att data görs tillgänglig och förståelig.

Hagström introducerar konceptet MIM, Minimal Interoperability Mechanisms, som är grundläggande verktyg för att uppnå interoperabilitet i system. Han beskriver olika typer av MIM och deras betydelse för att skapa data som kan användas över olika plattformar och system.

Han uppmanar kommuner och andra offentliga aktörer att engagera sig i internationella nätverk som OASC (Open and Agile Smart Cities) och Living in EU för att bidra till och dra nytta av utvecklingen inom interoperabilitet och datautbyte.

Sammanfattningsvis betonar Björn Hagström vikten av att skapa och dela data på ett sätt som möjliggör interoperabilitet och uppmuntrar innovation, både inom den offentliga sektorn och i samarbete med privat sektor och akademiska institutioner.