Den 1 februari 2024 genomförde Nationella hubben en workshop om visionen för nationella tvillingar för samhällsbyggnad i Sverige. Denna worskhop var en av flera planerade för att inom ramen för projektet Nationell hubb för digitala tvillingar samla in underlag för en vision och en färdplan för utvecklingen av digitala tvillingar - från nuläge med sikte på 2045. Workshopen var öppen för alla som ville delta och hade ca 70st deltagare från från olika organisationer inom akademi, samhälle och näringsliv. Workshopen genomfördes digitalt i Teams och Mural och modererades av Adam Sjödin från Sweco och Jenny Carlstedt på RISE.

Teman för digitala tvillingar inom samhällsbyggnad

Då digitala tvillingar inom samhällsbyggnad är komplexa och hanterar väldigt många olika frågor och data från olika typer kompetenser och organisationer så har vi inom projektet valt att dela in arbetet med Visionen i olika teman. Detta för att t.ex. enklare kunna identifiera rätt kompetenser att bidra till projektet och delta i workshops. Det finns många sätt att "skära kakan" som är Digitala Tvillingar inom samhällsbyggnad, för att hitta våra teman i projektet var vi valt att ta inspiration från Symbio City metodiken som är en metod för hållbar stadsutveckling som används flitigt av bland annat SALAR International och Sweco.

Illustrationen ovan är baserad på teman inom Symbio City metodiken och syftar till att visa på hur olika teman i staden samspelar och vikten av att sätta människan och hållbarhet i centrum i samhällsbyggnadsprocessen. Dessa teman kommer användas inom projektet för att enklare kunna dela in och beskriva arbetet med visionen. Detta var utgångspunkten för visionsworkshoppen.

Workshopen bestod av 4 övningar som syftade till att ge projektet input till arbetet med visionen. I den första övningen delades deltagarna in i mindre grupper och fick diskutera och ge input på av vad som är intressant inom de olika temana för dom deras organisationer kopplat till digitala tvillingar. Den andra övningen gick ut på att samla in best practice och referensprojekt inom digitala tvillingar för samhällsbyggnad från deltagarna och i den 3e övningen så fick deltagarna rösta på och prioritera vilka teman som dom ansåg som mest intressanta för sin organisation.

Resultat workshop vision

Bilderna nedan visar resultatet från workshoppen. Det är tydligt att det finns många tillämpningar inom de olika temana, och att det är svårt att prioritera vilka av dessa områden som är mest intressanta. Det är inte ett förvånande resultat, då en digital tvilling inom samhällsbyggnad behöver kunna hantera de olika temana, gärna i en och samma modell. Det är en av de möjligheter som de digitala tvillingarna skapar - just samsynen på de olika temana, när de redovisas i samma modell. Det är också viktigt att ha med sig att även om inbjudan till workshoppen gick ut som en öppen sådan, så är det inte alla områden som är lika väl representerade som andra - vilket också speglas i resultat och omröstning.

I den fjärde och sista övningen så fick deltagarna ge mer övergripande input på visionen och dess inriktning.

Resultatet av detta visar återigen på vikten av att kunna hantera hela komplexiteten kring digitala tvillingar inom samhällsbyggnad. Det kreativa användandet av de röda prickarna, som flera deltagare drog ut för att täcka flera aspekter än bara än, visar att den vision som tas fram inom projektet Nationell hubb för digitala tvillingar behöver ta hänsyn till helheten.

Nästa steg

Med denna workshop samlades ett bra underlag in för visionsarbete och fortsatt arbete med projektet att etablera en nationell hubb för digitala tvillingar. Nästa steg är att bilda arbetsgrupper inom några av de utpekade temana ovan. Dessa arbetsgrupper kommer att träffas under våren för att genomföra en liknande workshop, med tema vision, med fokus på det tema som arbetsgruppen är inriktad på.

Den 8 maj på förmiddagen kommer sedan en ny större workshop hållas, denna gång med temat Datakällor och interoperabilitet. På denna workshop kommer arbetsgrupperna att först redovisa sina visionsarbeten, sen kommer information och övningar kopplade till hur vi kan få tillgång till den data som krävs i digitala tvillingar för samhällsbyggnad, vad som händer på EU-nivå och nationellt, samt vad vi har för utmaningar och möjligheter kopplat till detta. Öppen inbjudan - alla är välkomna. Vill ni vara med, maila Jenny Carlstedt.