Om en unik satsning på testning och experiment och varför din organisation ska vara med!

Test- och Experimentanläggning TEF (eller på engelska Test and Experimental Facilities) lanserades som begrepp av EU-kommissionen 2023 med en total budget om 220 miljoner euro. The Digital Europe Programme planerar för fyra områden eller konsortier inom TEF-programmet, där var och en består av ett antal noder som var och en har en eller flera dedikerade miljöer, särskilt utformade för att stödja utveckling och testning av artificiell intelligens (AI system), i relation till AI Act och andra direktiv från EU.

AI och IoT är centrala begrepp i digitala tvillingarna värld, och många av de resultat och beslutsunderlag som dyker upp i en visualiseringar har förädlats med hjälp av AI och avancerade algoritmer. Och det är viktigt att data samlas in på ett ansvarsfullt och säkert sätt, och i linje med gällande lagstiftning. Därför är det viktigt att genomföra tester och experiment i en kontrollerad miljö, som är så lik en ”riktigt” miljö som möjligt, i testzoner som är designade för särskilda ändamål:

Gemensamt är  dessa testzoner eller anläggningar ska bidra till att:

...underlätta Funktionstestning och Experiment: En TEF erbjuder således en kontrollerad miljö där AI-system kan testas och experimenteras med, både praktiskt i tekniska lösningar men även verifikation och bedömning i förhållande till gällande och framtida lagstiftning. Detta tillåter utvecklare att utvärdera prestanda, tillförlitlighet och säkerhet för deras AI-lösningar i en strukturerad miljö.
...stödja små och medelstora företag med legala insikter: Små och medelstora företag (SME:er) möter ofta utmaningar när det gäller att navigera i det lagstiftningsmässiga landskapet relaterat till AI. TEFs erbjuder vägledning och resurser för att hjälpa dessa företag att följa regler och standarder, och säkerställa att deras AI-lösningar är juridiskt ljudliga och etiskt ansvarsfulla.
...hålla fokus på Specifika Områden: Varje TEF kan fokusera på ett specifikt område av AI-tillämpning. Till exempel på RISE heter en av våra TEF:ar CitCom.ai, och är specifikt inriktad på smarta och hållbara städer och samhällen. Detta innebär ett fokus på AI-tillämpningar som förbättrar stadslivet, ökar hållbarheten och adresserar de unika utmaningarna i urbana miljöer.

Skapandet av dessa anläggningar speglar EU:s åtagande att främja innovation inom AI samtidigt som man säkerställer att nya tekniker utvecklas ansvarsfullt och etiskt. Genom att tillhandahålla resurser och stöd, syftar TEFs till att påskynda utvecklingen av AI-teknologier som kan ha en positiv inverkan på samhället och ekonomin, särskilt för SME:er som kanske inte har samma resurser som större företag. De som står bakom för att koordinerar arbetet i TEF:en är Petra Dalunde och Anders Gavler på RISE, samt partners på respektive testzon.

Den inledande fasen (2023, eller vårt ”år noll”) fokuserade på att förstå omfattningen och de operativa behoven hos CitCom vid RISE. Genom att engagera över 40 personer från olika avdelningar inom RISE fick vi en bred förståelse för hur man kan dra nytta av befintlig expertis och kompetens ”i huset”. CitCom-teamet växte med tiden till 12 medlemmar, ett växande åtagande och behovet av olika kompetenser för att stödja initiativet, inte minst på legala sidan.

Engagemang med AI-SME:er och Startups
Att träffa över 25 AI-SME:er och startups var avgörande för att förstå deras specifika krav och utmaningar. Detta steg säkerställde att de tjänster som erbjuds av CitCom är i linje med dessa företags faktiska behov.
Slutsats och Strategisk Inriktning: Slutsatsen från det första året är att CitCom vid RISE skall erbjuda både en fysisk och digital infrastruktur för experiment och testning. Detta tillvägagångssätt är särskilt betydelsefullt med tanke på de kommande EU-lagarna, som sannolikt kommer att ha en stor inverkan på AI- och robotikområdena. Genom att tillhandahålla dessa resurser syftar CitCom till att hjälpa SME:er att navigera i komplexiteten i utvecklingen av innovativ AI. Detta stöd är avgörande för SME:er för att möta de utmaningar som nya regleringar medför och för att utveckla AI-system som inte bara är innovativa utan också robusta, pålitliga och förklarliga.

På sikt handlar CitCom också att stödja SME:er i att föra sina AI-produkter till. Att säkerställa att dessa system uppfyller krav på gällande och annalkande standarder kommer att vara avgörande för deras framgång och acceptans på marknaden. Övergripande positionerar sig CitCom vid RISE som en mötesplats för att främja innovation inom AI, särskilt för SME:er och start-ups. Genom att tillhandahålla nödvändiga resurser och expertis syftar man till att stärka dessa företag att skapa avancerade, regelkonforma och marknadsredo AI-lösningar.

Resurser finns att tillgå
Att vara kund och partner i en TEF innebär att man under en övergångsperiod på fyra år kan få experthjälp med allokering av resurser för testning på en subvensionerad nivå som mindre företag; möjlighet att ta in tredjepartsexperter inom en mängd relevanta områden, hjälp och stöd med tolkning av lagstiftning och regelverk kring behandling av data, interoperatbilitet och i synnerhet system som använder artificiell intelligens som behöver bedömas mot tolkning av kommande direktiv som AI Act, som skrivits fram åt EU kommisionen.

Vår nod Citcom.ai har sex stycken testzoner att tillgå:

  • Hus 14; en uppkopplad fastighet i Borås
  • AstaZero: en testbana för bilar och andra uppkopplade fordon
  • RISE Cyber Range, en virtuell miljö och teknisk anläggning avskild från omvärlden
  • Privat 5G i Electrum, Kista, ett privat cellulärt nät i en publik miljö.
  • Hornsgatan, Stockholm, en trafikplats med 11 vägkorsningar
  • Hammarby Sjöstad, ett uppkopplat kvarter med boenden

Vid sidan av juridiken kommer det dagliga arbetet också att handla om två huvudteman; Cybersäkerhet och Interoperatbilitet för data. Citcom vill arbeta utifrån ett proaktivt tillvägagångssätt för att säkerställa säkerheten för dataflöden och AI-system. Användning av moderna verktyg, protokoll och format tillsammans stark säkerhet och tydliga avväganden och konsekvensanalyser för alla steg från aggregering, behandling och visualisering av data, träning av AI modeller och inpassning och drift i såväl nya som existerande system. Projekten kommer även att kunna erbjudas tillgång till så kallad syntetisk data, där ursprungsdatats egentliga fältvärden ej längre är tillgängliga, men där karaktären hos ett dataset bibehålls och nya instanser av ytterligare data kan skapas utifrån satta regler.

Insatserna inom cybersäkerhet är även i linje med det bredare målet att stödja ramverk utvecklade av OASC (Open & Agile Smart Cities) och Livingin.eu. Dessa ramverk är avsedda att vägleda olika organisationer exempevis vid upphandling av system och tjänster, med tonvikt på gemensamma principer och standarder för att minimera interoperabilitetsproblem och leverantörslåsning. Detta tillvägagångssätt underlättar effektivt införande av digitala smarta stads-lösningar.

Vad händer år 1?

Under 2024, som blir det första operationella året för Citcom.ai, avser vi att i den svenska testzonen kunna stödja 2-4 SME-kunder med subventionerade tjänster, med fokus på dessa företags behov och att säkerställa att deras verksamhet överensstämmer med juridiska och praktiska krav.
Vi vill se till att alla fysiska testzoner är fullt fungerande och tillgängliga för experiment och testning. Samtidigt pågår också förberedelse för erbjudanden som sträcker sig över nationella gränser, sannolikt för att öka projektets räckvidd och påverkan. Ett betydande mål är också testning av AI-system inom sektorerna socialtjänst och utbildning, områden som är avgörande för samhällsutveckling och välbefinnande.

Sammanfattningsvis demonstrerar dessa initiativ av RISE inom Citcom.ai, ett ambitiöst program för att främja cybersäkerhet, interoperabilitet och testning av AI-system, i linje med bredare mål för digital transformation och smart stadsutveckling. Dessa insatser är avgörande för att säkerställa att AI- och digitala lösningar är säkra, effektiva och fördelaktiga på olika samhällsnivåer, från lokala kommuner till SME:er.

För mer information, kontakta gärna Citcom.ais svenska koordinatorer på RISE:

Petra Dalunde, petra.dalunde@ri.se

Anders Gavler, anders.gavler@ri.se